Pca toggle FREE!

Diplomyddiaeth Mewn Weithred

swirl-paw

Gweriniaeth Goleuedig Pyristan

Mae Pyristan yn gyn-genedl mi wnaeth ethol yn ddoeth I rhoi Cadeirydd Miaw fel ei arweinydd. O dan ei arweiniad gwych a thragwyddol, mi wnaeth ennill y iwtopia gwleidyddol, economaidd, a chymdeithasol fel yr un oedd yr athronwyr dynol wedi breuddwydio am ers oes.

Pu flag of purristan cyBaner
Pu coat of armsArfbais

Wladwriaeth Dimensiwn

 • Arwyddair : "Y Cadeirydd Rydym yn Ymddiried"
 • Anthem : "Un Arweinydd Dros Bawb"
 • Prifddinas : Miawpolis
 • Demonym : Pyristanaidd, cath
 • Iaith Swyddogol : Dim
 • Iaith (Ieithoedd) Cenedlaethol : Fied
 • Llywodraeth : Dim (Anrhefn)
 • Brenin Athronydd : Cadeirydd Miaw
 • Pennaeth y Wladwriaeth : Dim
 • Pennaeth y Llywodraeth : Dim
 • Ddeddfwrfa : D/B
 • Poblogaeth : 1 biliwn (amcancyfri)
 • CMC (CPP) : Anfeidrol
 • CMC Enwol : Anfeidrol
 • Gini : 0 isel iawn
 • MDC : 1 uchel iawn
 • Ardal : Anhysbys
 • Arian Cyfred : Dim
 • Parth Amser : D/B
 • Côd ffôn : D/B
 • SRS 3166 Côd : PU

Trosolwg

Roedd yna unwaith genedl o'r enw Pyristan yn y byd dynol. Dros amser, mi ddaeth yn weriniaeth, ac etholwyd eu harweinydd arwol, Cadeirydd Miaw. Ef oedd yn arwain y Gweriniaeth Pyristan tuag at y gyflawniadau cymdeithasol mwyaf erioed: iwtopia drwy goleuedigaeth gwleidyddol, economaidd, a diwylliannol. Pan gyflawnodd Pyristan iwtopia, nid y gallai bodoli yn bellach yn y byd amherffaith hon, wedi ei dominyddu gan y methiannau o gwareiddiad dynol. Fel ganlyniad, roedd y genedl-wladwriaeth wedi goresgyn y byd tymhorol yn yr eiliad o goleuedigaeth. Bethbynnag, mae llawer o Pyristaniaid yn barhau i fyw yn y byd hwn, yn bennaf fel hobi, gan gyflogi gweision caeth dynol i ddarparu ar eu bob hangen. Mae'r Pyristaniaid a geir yn y byd dynol yma yn cael eu cyfeirio atynt yn gyffredin fel "cathod cartref"; er eu bod i gyd yn, mewn gwirionedd, dinasyddion goleuedig o Pyristan. Mae'r dinasyddion hefo'r effeithiolrwydd a gallu i groesi yn ôl ac ymlaen rhwng bydoedd yn ewyllys, yn aml yn dychwelyd i Pyristan pan does yna neb i weld nhw gyda'i lygaid dynol anoleudig. Maent yn aml yn dod ag eitemau yn ôl gyda nhw, fel hosan sengl neu bêl flewog.

Ar ôl ennill iwtopia a trosgynnu terfynau gofodol ac amserol o'r byd dynol, nid oedd y Pyristan mawr a gogoneddus angen sefydliadau llywodraeth gyfarwydd i ddynolryw bellach. Serch hynny, cadwodd Pyristan llawer o gymynroddion ddiwylliannol y genedl-wladwriaeth traddodiadol, gan gynnwys ei baner ac anthem genedlaethol. Gyda chymaint o alltudion Pyristanaidd yn y byd dynol tymhorol, maent wedi parhau â'r traddodiad o arsylwi yn uniongyrchol sut mae pobl yn parhau i fod yn gallu gyflawni eu oleuedigaeth eu hunain. Gan teimlo'n rhwystredig oherwydd y methiannau a welsant o'u cwmpas, ond hefyd yn optimistaidd o botensial cynnydd dynol, credai llawer o Pyristaniaid bod eu cymheiriaid dynol yn gallu ennill goleuedigaeth os rhoddir yr offer cywir ac ysbrydoliaeth iddynt oddi wrth Ei Arucheledd, Cadeirydd Miaw. Dewiswyd y dinasyddion i apelio at eu Golau Harwain-Ef a arweiniodd y weriniaeth tuag at iwtopia a brofwyd yn Brenin Athronydd-i ddychwelyd i'r byd tymhorol ac aeth ati i geisio dod â goleuedigaeth i'r bobl. Er mwyn cyflawni y nod nerthol a fawrfrydig hyn, mi wnaeth o ddyfarnu y ffurfiant o'r Weinyddiaeth Materion Tramor, trosglwyddo iddo cyn trysorlys cenedlaethol Pyristanaidd, diwygio'r Blaid Undeb Cyd-fied, a phenodwyd llawer o'r Pyristanis mwyaf nodedig a medrus i gynorthwyo ef wrth weithio tuag at yr Amcan Mawr: i ddod â goleuedigaeth i'r byd dynol.

Mae'r llywodraeth tymhorol Pyristanaidd newydd, wedi ymgorffori yn y Weinyddiaeth Materion Tramor ddim hefo leoliad daearyddol yma. Er bod y staff a swyddogion yn gallu cymudo'n rhydd rhwng bydoedd, nid yw'r anoleudig, fel bodau dynol, yn gallu. Am y rheswm hwn, mae'r Weinyddiaeth Materion Tramor yn y ddau genhadaeth ddiplomyddol (ceisio sefydlu llysgenadaethau a genhadon, sefydlu cysylltiadau diplomyddol ffurfiol gyda gwladwriaethau dynol, ac yn trin dogfennau a materion dinasyddion eraill) ac yn bodoli fel y gynrychiolaeth gyfreithiol swyddogol Gweriniaeth Goleuedig Pyristan – a elwir yn y deyrnas hon fel Y Cyflwr Croesi Sylwedydd Hamseryddol Pyristan. Mae'r Cyflwr Croesi Sylwedydd Hamseryddol Pyristan yn bodoli ar hyn o bryd ar y rhyngrwyd – hyd nes bod cyfleusterau tymhorol priodol yn cael eu darganfod. Mae'r Weinyddiaeth Materion Tramor, mai dim ond yn endid gwleidyddol fel y cydnabyddir gan y gyfraith dynol rhyngwladol, yn hytrach na i gyflwr ddaearyddol-rwymo ar fap, yn cael ei drefnu yn wahanol na'r ofodol Iwtopia goresgyn Pyristan ei hyn.

Y Cyflwr Croesi Sylwedydd Hamseryddol Pyristan

 • Prifddinas : Dim
 • Llysgenhadaeth : I'w Benderfynnu
 • System Etholiadol :
  Oll-dyfu, Cynhenid ​​Dyrchafael Byd-Eang
 • Arweinydd Unedol a Etholwyd :
  Cadeirydd Miaw
 • Gweriniaeth :
  Parti-Sengl Cyd-fied, Unbennaeth llesiannol
 • Demonym : Pyristanaidd, cath
 • Iaith Swyddogol : Dim
 • Ieithoedd Cydnabyddedig :
  Amrywiadau Dynol
 • Poblogaeth :
  500 miliwn (amcangyfri)
 • Ardal : Dim
 • Arian Cyfred : Aur & Arian

Cadeirydd Miaw

Harweinydd Arwol Am-cath Brenin Athronydd Golau Arwain

Cadeirydd Miaw

Cadeirydd Miaw

Pennaeth y Wladwriaeth a Llywodraeth
Trosolwg

Cafodd ei eni fel Kats Miaw, mae'r Arweinydd arwol wedi astudio, ysgrifennu, ysbrydoli, ac fel arall meistroli pob damcaniaethau gwleidyddol dynol a cath, economaidd, a chymdeithasol, cysyniadau, a athroniaethau. Mae'n awdur nifer o gampweithiau mawr a dylanwadol, gan gynnwys Theori arall o Gyfiawnder a Das Katnip. Mae wedi byw yn y byd dynol ers blynyddoedd-yn lawer cyn ac ers Pyristan Cyflawni iwtopia-a wedi caethio llawer o bobl fel gweision drwy gydol y blynyddoedd hynny. Roedd yn ysbrydoli nifer Ei weision dynol i ddatblygu eu argraffiadau Hunain, os nad gamddehongli, wrth ei syniadau. Mae rhai gweision dynol nodedig y Cadeirydd yn cynnwys Friedrich Hegel, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, Robert Nozick, Walter Benjamin, Adam Smith, Ayn Rand, John Rawls, Thomas Hobbs, Friedrich Hayek, Herbert Simon, Thomas Jefferson, Karl Marx, a nifer o bobl eraill. Nid fyddai un o'r bobl yma wedi datblygu neu hychwanegu unrhyw beth at y doethineb cyfunol y ddynoliaeth heb presenoldeb ysbrydoledig y Cadeirydd.

Yn ei ieuenctid, Fe sefydlodd y Blaid Undeb Cyd-fied – ac etholwyd ef yn Gadeirydd y Pwyllgor Canolog o Un. Aeth ati i wneud cais drwy defnyddio ei Doethineb Fawr wrth fynd ar drywydd allgarol o ddod a iwtopia i Pyristan. Daeth cathod Cymrawd yn greddf-wybodol fod Ef oedd y doethaf a mwyaf goleuedig oll, ei ethol yn arweinydd. Mewn etholiadau yn ddiweddarach, daeth yn amlwg y byddai system etholiadol newydd yn cael eu creu, a elwir yn syml "Consensws Omnium." Mae pob cath yn gwybod, yn ddwfn ac yn cynhenid ​​ynddynt, fod Ef oedd eu harweinydd. Etholiadau dilynol sy'n deillio o'r system hon yn gyffredinol o blaid y Cadeirydd, ac felly daeth yn etholiadau yn y dyfodol yn gyflym ddiangen. Daeth yn ffigwr ym mhobman, er nad oes unrhyw gyfraith yn sefydlu hyn. Heddiw, mae ei bortread yn addurno mannau mwyaf cyhoeddus a mae ei enw yn ymddangos ar bron bopeth.

Fel ddod yn Brenin Athronydd ac arweinydd unedol llesiannol o Pyristan, ar yr un pryd ei ddoethineb a yn graff, ac eto am byth y tu ôl i'r llen anwybodaeth, mi wnaeth yr am-gath ati i wneud cais syniadau amrywiol i'r wladwriaeth, ac yn y diwedd arwain ei bobl tuag at, ac y gyflawnwyd yn y pen draw, baradwys absoliwt gwleidyddol, economaidd, a diwylliannol. Pan ddigwyddodd hyn, roedd ei rôl wleidyddol sefydliadol wedi sdopio bod yn angenrheidiol; Fodd bynnag, oherwydd consensws cyffredinol ymhlith yr holl gathod goleuedig yn chraffter yr Arweinydd arwol aruthrol, buddugoliaethau rhyfeddol, a galluoedd aruthrol, Mae wedi aros yn arweinydd Pyristan. Yn ffodus wedi ymddeol ac yn byw mewn iwtopia, tra'n gorffwys ar ei rhwyfau ôl, cafodd ei henwi yn TIME Magazine's 2006 Person of the Year, Nid oedd ganddo unrhyw gynlluniau nac angen i ail – gymryd rhan mewn ysbrydoliaeth rhagweithiol. Yn y pen draw, fodd bynnag, dechreuodd dinasyddion Pyristaniaidd apelio ato i ddychwelyd i'r byd tymhorol ac yn ceisio arwain ddynoliaeth tuag at Oleuedigaeth. Mi wnaeth Ef, yn ei grasusau da, cydsynio a sefydlu llywodraeth tymhorol newydd drwy sefydlu Weinyddiaeth Materion Tramor. Croesi'r yn ôl i'r byd dynol â'r genedl sofran heb wladwriaeth newydd, ef unwaith eto ei ethol yn arweinydd yn ffurfiol drwy Consensws Omnium – unwaith eto yn rendro holl etholiadau yn y dyfodol yn ddiangen. Roedd yr Arweinydd Arwol wedi profi bod ef oedd y doethaf ymhlith yr holl ddynion a bwystfilod ac mae'n enwog am ei bwerau proffwydol heb ei ail. Bydd Dynoliaeth yn gwneud yn dda i dderbyn Ef.

Plaid Undeb Cyd-fied

"Y Parti"

Trosolwg

Fe'i sefydlwyd gan y Cadeirydd, sy'n parhau i wasanaethu fel Cadeirydd y Pwyllgor Canolog o Un, y Blaid sydd wedi cynrychioli Pyristan am lawer o'i fodolaeth. Unwaith cafodd y iwtopia ei gyflawni, stopiodd y Blaid I drefnu gweithrediadau, ond mi nafodd nhw byth diddymu'n ffurfiol. Ailddechreuodd y Blaid ei gweithrediadau ffurfiol ar Pyristan pan ddychwelyd i'r byd tymhorol.

Mae'r Blaid Undeb Cyd-fied yn gweithredu fel parti ymbarél, gyda llawer o bleidiau llai yn aml yn dewis dadogi ag ef. Dim ond y rhai ar y llwybr Goleuedig sydd yn gael dod yn aelodau o'r Blaid; ond mae pob un, waeth beth yw cysylltiad, mae'n bosibl ymuno â'r Fyddin Gomisari Gwleidyddol (FGG). Y FGG yw adain bregethu y Blaid. Amcan y gorps hwn yw hyrwyddo nod o oleuedigaeth unigol; felly mae aelodau o'r FGG yn rhannu'r wybodaeth y maent wedi ei ddysgu drwy gydol eu taith deallusol wrth daenu Llwybr Disglair i eraill.

Nid yw'r Fyddin Gomisari Gwleidyddol yn rym milwrol. Mae'n symudiad athronyddol, a drefnwyd gan y Blaid, i'w gynorthwyo yn ei chenhadaeth yn unig. Mae Commissars gwleidyddol yn ennill rheng wrth iddynt symud tuag at Oleuedigaeth. Mae'r rhan fwyaf o aelodau y Parti yn cyswllt gyda Parti llai – yn gyffredinol yn nodi yn gyhoeddus fel aelodau or bleidiau hynny.

Fyddin Gomisari Gwleidyddol Rhengoedd

Aelodau'r Plaid (Plaid Mewnol)

Aelodau'r Plaid (Plaid Mewnol)

Dim yn Aelod-Uwch (Plaid Allanol)

Dim yn Aelod-Uwch (Plaid Allanol)

Dim yn Aelod-Iau (Plaid Allanol)

Dim yn Aelod-Iau (Plaid Allanol)

Staff Uwch (Plaid Mewnol)

Staff Uwch (Plaid Mewnol)

Staff Iau (Plaid Allanol)

Staff Iau (Plaid Allanol)

Mae diddordeb y Blaid yn unig mewn goleuedigaeth, ac felly nid yw'n cymryd rhan yn y gemau mân o wleidyddiaeth bleidiol, sy'n cyflogi am byth ger y ‘strawman', llethr llithrig, ad hominem, cwestiwn llwytho, a rhestr yn ymddangos yn ddiddiwedd o celwyddion rhesymegol eraill. Bod parth yn cael ei adael i'r pleidiau llai ac unrhyw commissars sy'n dewis cymryd rhan ar y lefel honno.

Weinyddiaeth Materion Tramor

Creu byd goleuedig, cytûn, a llewyrchus ar gyfer lles pawb

Weinyddiaeth Materion Tramor

Trosolwg

Roedd y Weinyddiaeth Materion Tramor a grëwyd gan ddyfarniad a gyhoeddwyd gan y Cadeirydd at y diben o sefydlu cenhadaeth ddiplomyddol tymhorol yn y byd dynol. Mae Pyristan ei hun yn bodoli mewn dimensiwn arall, a dim ond y Goleuedig all teithion rhydd o un byd i'r llall. Am y rheswm hwn, mae'r Weinyddiaeth yn gweithredu fel llywodraeth Pyristan o fewn y byd dynol.

Cenhadaeth y swyddfa hon yw gweithredu gweledigaeth y Cadeirydd, i helpu dinasyddion Pyristanaidd gyda chymorth cynrychiolaidd, a sefydlu cydnabyddiaeth diplomyddol ffurfiol â chenhedloedd dynol, tra'n hyrwyddo nod o gyflawni iwtopia gwleidyddol, economaidd, a diwylliannol ar gyfer dynoliaeth. Mae'r Swyddfa yn cael ei arwain gan y Gweinidog Tramor, a benodir yn bersonol gan y Cadeirydd ac yn gwasanaethu yn ei bleser. Mae cyfrifoldebau'r Gweinidog Tramor yn cynnwys penodi a rheoli staff wrth gynrychioli Pyristan yn lle'r Cadeirydd. Yn ogystal, mae'r Cadeirydd wedi dewis yn bersonol a'i osod damcaniaethwyr a athronwyr Pyristanaidd o fewn y Weinyddiaeth er mwyn cynorthwyo yn ei nod o goleuo ddynoliaeth.

Cadeirydd Miaw + Chi = Goleudigaeth

Dewch i adnabod eich swyddogion y Weinyddiaeth Dramor

Gweinidog Mistoffolis

Gweinidog Mistoffolis

Cyn Farsial Maes y Byddinoedd o Pyristan, mae bellach yn arwain y Weinyddiaeth ac yn penodi ei staff. Ef yn bersonol sydd yn cynrychioli y Cadeirydd ac Pyristan ar bob cenadaethau diplomyddol dynol tymhorol

Ysgrifennydd Pawns de Liôn

Pawns de Liôn

Fel yr Ysgrifennydd Cysylltiadau Dynol, yr wyf yn gwasanaethu fel Dirprwy'r Gweinidogion ac yn Cynrychioli buddiannau Pyristanaidd yn lle y Gweinidog. Yr wyf yn goruchwylio datganiadau i'r wasg, propaganda, ac allgymorth.

Imaniwel Kat

Imaniwel Kat

Un o damcaniaethwyr mawr Pyristan, ymunodd Imaniwel y Weinyddiaeth Materion Tramor fel ymgynghorydd i'r swyddogion uchaf ac mae yn gyfrifol am addasu damcaniaeth wleidyddol cath felly bynnag y mae'n berthnasol i bobl.

Centerpiece media cy

Ar gyfer ymholiadau'r wasg a'r cyfryngau, cysylltwch â ni yma

swirl-paw

Gwasanaethau Dinasyddion

Yma i helpu cyd-ddinasyddion Pyristanaidd gyda'ch holl anghenion cynrychiolydd

Trosolwg

Gyda‘r ddychweliad tymhorol o llywodraeth Pyristan, yn ffurfiol Cyflwr Croesi Sylwedydd Hamseryddol Pyristan, bydd y swyddfa hon yn gweithio i gynorthwyo ein dinasyddion mewn unrhyw ffordd a byddai yn angen. Er bod teithio rhyng-dimensiwn yn ddiymdrech ac ar unwaith ar gyfer y Goleuedig, nid yw pob cath yn ddinasyddion Goleuedig. Mae llawer o gathod "gwyllt" yn parhau i fyw yn gyfan gwbl o fewn y byd dynol, ac rydym yn annog pob un i geisio am yr amddiffyniadau cyfreithiol mae dinasyddiaeth yn eu darparu.

Rydym yn cynnig cymorth i bob gath, p'un a ydynt yn ddinasyddion brodoredig Goleuedig o Pyristan ai peidio. Mae pob gath yn cael eu hystyried yn ddinasyddion, waeth os ydynt yn ymwybodol o'u iwtopia. Tybir bod pob gath yn gwybod efo greddf bod Cadeirydd Miaw yw eu unig arweinydd a etholwyd yn briodol gan eu pleidlais gynhenid ​​o hyder.

Gall dinasyddion geisio cyngor o'r swyddfa hon; cael unrhyw ddogfennaeth sydd ei angen; Gellir cynefino; a gall gysylltu â'r swyddfa hon ar unrhyw adeg. Gall unrhyw ddinesydd sydd yn cael trafferth cludo cael ei gynorthwyo gan ddinasyddion eraill, a all y swyddfa hon drefnu. Bydd aelod o staff yn estyn allan at holl ddinasyddion sy'n ceisio cael cymorth gan eu Harweinydd.

Nodyn: Mae gweision dynol yn cael eu hannog i gadw llun y Cadeirydd yn agos i bob Pyristaniaid at ddibenion ysbrydoledig.

Pasbortau

Ar hyn o bryd, nid yw'r rhan fwyaf o wledydd dynol yn angen pasbortau ar gyfer cathode sy'n teithio rhwng cenhedloedd. Ond mae llawer o'r cenhedloedd hyn hefo rheoliadau llym ynglŷn gathod sy'n teithio'n rhyngwladol heb teleportio. Cofiwch i wneud trefniadau o flaen llaw a sicrhau eich was dynol:

 • Yn cysylltu â'r llysgenhadaeth neu genhadaeth y wlad gyrchfan i benderfynu os oes unrhyw reoliadau teithio arbennig a allai fod yn berthnasol i chi.
 • Yn casglu'r holl waith papur angenrheidiol (fel tystysgrifau iechyd) am eich teithio confensiynol.
 • Yn cysylltu a'ch meddyg dynol lleol (a elwir hefyd yn: milfeddyg) i sicrhau eich bod yn cydymffurfio ag unrhyw reoliadau iechyd ar gyfer y gwledydd dynol yr ydych yn disgwyl i ymweld.
 • Yn archwilio gyda'r Ganolfan ar gyfer Rheoli Clefydau (GRC) i chi am mewnforio i mewn yr Unol Daleithiau.
 • Yn archwilio gyda'r Gwasanaeth Arolygu Iechyd Planhigion ac Anifeiliaid (GAIPA) am unrhyw reoliadau allforio rhyngwladol ar gyfer eich teithio dramor.

Sylwer hefyd fod yn rhaid i'ch was dynol yn cael eu gwneud yn ymwybodol y gall bysiau, llongau, neu gwmnïau hedfan yn codi ffioedd ychwanegol i chi deithio. Gall y rhain gynnwys taliadau trin terfynol, ffioedd clirio tollau, gwasanaethau meddyg dynol (milfeddyg), a / neu ffioedd storio ciwb teithio.

Os ydych yn ymweld â gwlad dynol ac oes angen pasbort, neu os oes angen un yn cyffredinol, cysylltwch â ni heddiw.

Dinasyddiaeth

Mae pob cath yn ddinasyddion de facto o Pyristan. Mae pob hyn a elwir yn cathod "domestig" yn ddinasyddion brodoredig Goleuedig. Fodd bynnag, nid yw llawer o gathod gwyllt yn ymwybodol o Pyristan. Yn yr un modd, mae llawer o gathod sy'n byw mewn ardaloedd anghysbell heb bobl, megis llewod a theigrod, hefyd yn bosibl ymwybodol ohoni. Os ydych yn ddinesydd brodoredig, ond mae angen eich tystysgrif dinasyddiaeth, efallai y byddwch yn gofyn am un o'r swyddfa hon trwy gysylltu â ni heddiw.

Ddinasyddio

Os ydych yn gath annibynnol neu gwyllt, ac am ennill Oleuedigaeth a dinasyddiaeth ffurfiol, bydd angen i chi cael I ddinasyddio. Mae dinasyddio yn hawdd. Y cyfan sydd ei angen yw i chi fod o'r Genws Felis ac yn gwneud y cais yn swyddogol. Bydd cynrychiolydd yn teleportio i leoliad o'ch dewis (cyn belled ag y gall unrhyw bobl arsylwi yr ardal). Bydd y cynrychiolydd yn trin unrhyw waith papur, cyflwyno'r llw yn ogystal â chyflwyno eich tystysgrif o ddinasyddiaeth.

Mae bod yn ddinesydd cydnabyddedig Pyristan yn cario breintiau enfawr. I ddechrau, efallai y byddwch, ar unrhyw adeg, yn dod i'r iwtopia Pyristanaidd ac yn byw y tu allan eich dyddiau mewn heddwch a harmoni. Yn ogystal, efallai y byddwch yn caethio was dynol eich hun, a fydd yn edrych ar ôl eich holl anghenion. Nid oes rhaid i chi gynnig unrhyw iawndal i'ch dynol. Yn olaf, gyda dychweliad y llywodraeth Pyristanaidd i'r byd tymhorol, bydd yna diogelwch diplomyddol llawn i chi. I gychwyn y broses hon, cysylltwch â ni heddiw.

Cymorth Teithio

Dim ond y Goleuedig rhwydd all cymryd rhan mewn teithio rhyng-dimensiwn yn hawdd ac yn rhydd. Ond y gath oleuedig sy'n gallu hel, yn ewyllys ac yn lafar, ond dim ond pan fydd yr anoleuedig methu gweld nhw, meintiau ddigon mawr o egni pur, mewn gorchmynion maint yn fwy na màs amcangyfrifedig y bydysawd gweladwy, ar yr un pryd gyda symiau digonol o mater egsotig, o fewn eu rhanbarth corfforol gofodol mewn amser-ofod, er mwyn caniatáu i agor porth ar gyfer cludo rhyng-dimensiwn am ddim i Pyristan.

Mae llawer o ddinasyddion yn byw yn y byd dynol amserol ac, o ganlyniad, nid yw'n anghyffredin i ddinasyddion hyn i ddod yn ofidus a glas o ddylanwadau y byd amherffaith hwn, difetha gan y gecru, anwybodaeth fwriadol, a haeniad o hyn a elwir yn gwareiddiad dynol . Mae fath siom a felan yn gallu ymyrryd i gludo yn rhydd. Os ydych yn cael trafferthion ac angen help mynd yn ôl i Pyristan, syllwch ar y llun o eich Annwyl Arweinydd. Os nad yw hyn yn opsiwn ble rydych chi, cysylltwch â ni ar unwaith. Byddwn yn brydlon yn anfon cynrychiolydd i leoliad o'ch dewis. Yn garedig, sicrhewch nad yw'r lle yn cael I arsylwi gan bobl. Bydd y cynrychiolydd yn dod â llaeth cynnes i chi, byddwch yn atgoffa chi o'ch Arweinydd Arwol, rhannu straeon o iwtopia, yn cynnig sgwrs PEP personol, ac gwneud chi deimlo'n iawn. Byddwch yn dod adref mewn dim!

Centerpiece citizens cy

Os oes angen Gwasanaethau Dinasyddion, cysylltwch â ni yma

swirl-chairman

Prosiect X

Cynllun y Cadeirydd i gyflawni goleuedigaeth dynol

O dan diwtoriaeth Cadeirydd Miaw, mae y meddyliau gorau o Pyristan yn gweithio ar ateb i fethiant dynol mwyaf yn y byd: eu Anallu i Gyflawni iwtopia. Mae'r cynllun hwn yn gweithredu o dan yr enw cod "Prosiect X". Mae'r cwestiwn o sut i helpu i ddynoliaeth cyflawni iwtopia yn un anodd iawn; mae hyn i raddau oherwydd efallai na fydd beth sy'n gwneud iwtopia I gathod, ddim yn gwneud iwtopia I dyn dim mwy nag y byddai iwtopia cwn fod ar gyfer cathod. Mae "Prosiect X" yn cael ei y bwriedir i helpu pobl i ddarganfod iwtopia iddynt nhw eu hunain, yn rhannol oherwydd y gallai unrhyw iwtopia a osodir o'r tu allan allu cael ei wrthod yn llwyr oherwydd ei osod. Yn union fel bod dyn yn meddwl maent yn berchen cathod, rhaid i ddynoliaeth credu bod wedi gyflawni eu iwtopia trwy dylunio eu hynain.

Mae'r Cadeirydd yn bwriadu sefydlu a recriwtio pobl i mewn i gudd Fyddin Gomisari Gwleidyddol, ac rydym yn mynd ati i recriwtio. Mae'r fyddin, a arweinir gan y Cadeirydd Miaw, yn gwasanaethu fel ar flaen y gad ar gyfer Oleuedigaeth dynol. Defnyddio offer a ddatblygwyd gan y Weinyddiaeth a harneisio grym y Rhyngrwyd, bydd fyddin hon yn dysgu ac yn datblygu eu hathroniaeth gwleidyddol eu hunain, dysgu am y llywodraeth, ac, os bydd popeth yn mynd yn dda, yn dechrau ymgyrchu am swydd gyhoeddus. Bydd "Prosiect X" yn cael ei rannu i bedwar modiwl, pob un wedi'i lunio i gyflawni nod penodol, a gyda'i gilydd, helpu i gyflawni Oleuedigaeth ddynol. Os ydych yn ddynol, ac yr hoffech i helpu'r Weinyddiaeth yn ei waith llesiannol, cysylltwch â ni a gadewch i ni wybod.

X community

Cymuned

A gynlluniwyd fel cymuned ar y we o bobl wleidyddol ac angerddol, bydd y gymuned hon yn cael ei gynnwys yn gyfan gwbl o aelodau o'r Fyddin Gomisari Gwleidyddol, a bydd yn cael eu hysbrydoli i gymryd rhan mewn gwleidyddiaeth, trafodaeth leol, ac yn goleuo eu hunain ac eraill

X campaigns

Ymgyrchoedd a Achosion

A gynlluniwyd fel system rheoli ymgyrchoedd ar y we i gynorthwyo Commissars Goleuedig i lansio eu hymgyrchoedd eu hunain ar gyfer swyddi cyhoeddus neu ddechrau achosion poblogaidd. Bydd hefyd yn cynnig offer i gynorthwyo mewn gweithrediadau, allgymorth, a chodi arian.

X legislature

Deddfwrfa

Deddfwrfa ar y we a gynlluniwyd i addysgu pobl am y broses o wneud polisi, gan ffurfio caucuses, cydweithio, cyfaddawdu, ac yn pleidleisio, wrth anfon cynigion trosglwyddo i'r deddfwyr Byd Dynol.

X training

Hyfforddiant

A gynlluniwyd ysgol ar y we ar gyfer hyfforddiant mewn gweithrediadau ymgyrch, fel canfasio, codi arian, ac eraill, yn ogystal â chyflwyno dosbarthiadau mewn theori wleidyddol, theori economaidd, a mwy i helpu i sbarduno iwtopia.

Yn fyr, mae "Prosiect X" ar hyn o bryd yn datblygu gan y Weinyddiaeth ac yn cael ei gynllunio fel pedwar (4) modiwl Cais Rhyngrwyd sy'n cynnwys (1) cymuned rhwydweithio cymdeithasol efo thema wleidyddol, (2) a system rheoli ymgyrchoedd i ddechrau a rhedeg ymgyrchoedd, (3) yn offeryn ar gyfer trafod a datblygu ar y cyd cynigion polisi cyhoeddus, a (4) system hyfforddi ymgyrchu a gwirfoddolwyr. "Prosiect X" yn gymuned gadarn, rhyngweithiol, a hwyl ar gyfer y rhai sydd wir yn caru gwleidyddiaeth, gyda'r nod o helpu ddynoliaeth ennill goleuedigaeth.

Centerpiece beta cy

Os byddech yn hoffi gwneud y BETA testar gyfer y Prosiect X, cysylltwch a ni trwy y fan yma

swirl-paw

Datganiadau'r Wasg

Cyhoeddiadau cyhoeddus gan y Weinyddiaeth Materion Tramor

Ar hyn o bryd, mae staff y Weinyddiaeth wedi eu hyfforddi yn Saesneg yn unig; Felly mae pob datganiad y wasg yn cael eu cyhoeddi yn y Saesneg.

Enlightened Republic of Purristan in the news

Ministry Press Release: Blog Launch

- Pounce de León

The Bureau of Human Relations introduces the blog for staffer of the Ministry of Foreign Affairs, as well as other feline and human guest bloggers.

Many humans have suggested, for some months, that a way to help spread awareness of Purristan is to launch a blog. After many months resisting, we caved.

MEOWPOLIS, Purristan – June 1 2015 – This Ministry has made no secret of our primary objective, which is to make as many aware of us as practicable. We know Project X is pointless if none knows of us, and thus none knows of our project. We have spent the majority of our efforts at raising awareness, and have met some modest success in this endeavor.

Many humans have written suggestions on how we could raise awareness more effectively. The primary and most consistent suggestion has been a blog for the Ministry. We have resisted this for several reasons; not limited to our lack of writers on staff, and our general lack of time for writing anything humans may find interesting enough to read or share.

In spite of our limitations, we caved to the demand. We concede it is a good idea, assuming we can produce respectably interesting content. Owing to our admitted limits, we have chosen to open our blog to all who wish to add content. Officials from our present staff will review guest feline and human submissions, possibly edit or suggest edits, and then add them to the blog.

This press release serves as the blog introduction, and the web address is BLOG.PURRISTAN.COM.

One risk of the blog is the various musings of Ministry staff. None of their words is official views of this Ministry or Purristan. However, because views expressed are those of staff, it some may interpret them as the views of Purristan. This risk was part of our resistance. Furthermore, by hosting guest writers, their views too may be mistaken as official views of this Ministry. We have chosen to accept these risks and proceed.

If this blog proves effective and successful, we may more quickly achieve our awareness goals. Once done, we may then move beyond the planning stage of Project X and into the earnest production stage. We continue to solicit advice and suggestions on how best to raise awareness, and as this blog shows, we will, when under pressure, accept our fate and do as requested. Though staff will write for this blog, officials will continue working to establish formal diplomatic relations with human nations, provide citizen services to expatriates living in the this world, and continue modifying for a human audience applicable feline political theory.

The Ministry wishes to thank all those who have suggested this endeavor. We hope it proves to be fun, and we further hope that it, in time, highlights very diverse topics and points of view. More updates to follow.

Ministry Press Release: Website Launch

- Pounce de León

The Bureau of Human Relations introduces the internet home for the Ministry of Foreign Affairs; Enlightenment of humanity now officially underway?

A Mew Research Poll shows 72 percent of domestic cats believe that human civilization has "maybe" evolved well enough to achieve political, economic, and cultural utopia, with 58 percent saying it is "worth a try".

MEOWPOLIS, Purristan – Dec. 16, 2014 – Motivated by recent polling and popular request, the long-awaited return of the Great Leader, Chairman Meow, has commenced. Frustrated by the failures they saw all around them, yet also optimistic of the potential of human progress, many Purristanis (known colloquially as "domestic cats") believe their human servants could achieve enlightenment if given the right tools and inspiration from His Eminence, Chairman Meow. These citizens chose to appeal to their benevolent Guiding Light — He who led their republic toward utopia and proven Philosopher King — to return to the temporal world and set about trying to bring enlightenment to the humans. To achieve this mighty and magnanimous goal, the Über-Cat decreed the formation of a temporal Ministry of Foreign Affairs, reformed the Felis-Catus Union Party, and appointed Ministry staff to assist in all facets of this endeavor, beginning with a web presence & formal introduction.

This press release serves as introduction, and the web address is WWW.PURRISTAN.COM.

Foreign Minister Mistofolees was quoted as saying "today is a glorious and historic day in human development - we have introduced the greatest and wisest of all to humanity. Through this Ministry we will promote His vision and achieve the most implausible of feats – utopia... for humans." The Minister also expressed the Chairman's desire of the Ministry to establish as physical embassy, "at some point, likely within the United States". He also noted his expectation that the United Nations will soon grant Observer Status to this representative temporal government, and recognize it as a sovereign subject of international human law.

Now that a web presence and the introduction of Purristan is complete, the Ministry will set about establishing formal diplomatic relations with human nations, provide citizen services to expatriates living in the this world, and begin modifying for a human audience applicable feline political theory. In addition, the Propaganda Office and the Technology Office of the Bureau of Human Relations will work, in tandem with select humans, to develop the tools and programs needed to nudge humanity toward utopia. Codenamed Project X, it is currently in the planning stage of development. For more information about Purristan, please inquire or review the website. More updates to follow.

Ministry Press Release: Public Information

- Pounce de León

MEOWPOLIS, Purristan – Mar. 26, 2014 – Some humans have inquired as to the exact nature of the Enlightened Republic of Purristan. To help, we wish to offer a conceptual example. The Republic achieved Enlightenment, and when it did so, the entire nation-state crossed over into a perfect dimension. However, many, if not most, Purristani citizens live between both worlds. In this world, we're commonly referred to as "domestic" cats. Often, when we leave your home, or when left to our own devices, we head back to Purristan. It is not uncommon for us to bring socks and other items.

Many Purristanis appealed to the Guiding Light, Chairman Meow, to come back to the temporal world and help lead humanity toward its own Enlightenment. Though He has tried a number of times before to no avail, largely because humanity hasn't been wise enough to accept Him as Leader, He has chosen to make another attempt. He has established the Ministry of Foreign Affairs to help manage this effort.

The Enlightened Republic physically lives in another world; however, the Ministry of Foreign Affairs exists here in the human world. For a human analogy, we suggest you read up on the Order of Malta. This is an existing sovereign nation recognized by the United Nations, but it has no geographic "home" here. This may help you understand the distinction between the Enlightened Republic of Purristan itself, and its diplomatic mission, the Temporal Crossover Observer State, as managed by the Purristani Ministry of Foreign Affairs.

TIME Magazine 2006 Person of the Year

- Pounce de León

MEOWPOLIS, Purristan – Dec. 23, 2006 – TIME Magazine announced its "Person of the Year!" TIME is a weekly news magazine published in New York City, United States. It is a significant and influential publication. Each year, TIME reviews people from all over the world and selects one that it names the Person of the Year. In 2006, that honor was bestowed on Chairman Meow, the Great Leader of Purristanis everywhere.

The magazine quoted Scottish philosopher, Thomas Carlyle, who wrote that "the history of the world is but the biography of great men." This time, it needed amending: the history of the world is but the biography of great cats! The Guiding Light was accurately described as notable for "bringing together the small contributions of millions of people and making them matter" as He led Purristan to utopia.

It noted that "America loves its solitary geniuses" and few could argue that our Philosopher King is indeed the greatest in accomplishment, acumen, imagination, aptitude, and wisdom of all who have ever come before. The Great Leader was extremely honored with this announcement, and was quite humbled that humanity was beginning to appreciate His greatness. The magazine announced its selection as follows, "[F]or seizing the reins of the global media, for founding and framing the new digital democracy, for working for nothing and beating the pros at their own game, TIME's Person of the Year for 2006 is" Chairman Meow!

Cit Wasg

Popeth sydd angen i chi i ledaenu'r gair am Pyristan

Pu logo cy

Trosolwg

Mae Pyristan yn gyn genedl-wladwriaeth sy'n ddoeth dewis y Cadeirydd Miaw fel ei arweinydd. Roedd yna adeg pan oedd yr holl gathod yn wyllt; ond, ymhen amser, ac hefo arweiniad gan y Cadeirydd, maent yn dysgu i fenthyg bobl, a wasanaethodd eu holl anghenion. Drwy'r broses hon, a deddfau eraill, arweiniodd Pyristan tuag at gyflawni'r iwtopia cymdeithasol, economaidd, a gwleidyddol sy'n athronwyr am ganrifoedd yn unig wedi breuddwydio am – o Rawls i Rand, Plato i Marx. Mae perffeithrwydd o fywyd Pyristanaidd yn rhy gwariant ar gyfer y diffygion anfeidrol y byd hwn, ac felly mae'n llithro drwy'r bilen i mewn i'r dimensiwn iwtopaidd perffaith. Ar y pryd, daeth rôl Cadeirydd Miaw fel Golau Arwain Ei pobl yn ddiangen. Yn ei grasusau da, ac mewn ymateb i ddinasyddion Pyristanaidd a gwthio yn ôl ac ymlaen rhwng bydoedd (a elwir yn y byd dynol fel cathod "domestig"), Mae wedi dychwelyd i'r byd ddiffygiol ac amherffaith hwn i arwain ddynoliaeth tuag at iwtopia, gan greu llywodraeth bach, mae'r Cyflwr Croesi Sylwedydd Hamseryddol Pyristan, yn rhedeg allan y Weinyddiaeth Materion Tramor, i helpu i reoli'r nodau hyn.

Cyffredin
 • Cadeirydd Miaw
 • Gweriniaeth Goleuedig Pyristan
Llyniau'r Wasg
Eiconograffiaeth
 • Cadeirydd Miaw
 • Baner
 • Arfbais
 • Parti Undeb Cyd-fied
Anthem
Un Arweinydd Dros Bawb
Cafepress
Poster
Poster chairman thumb
 • 4x6
  8.5x11
  11x17
  18x24
  24x36
Purristan altruist thumb cy
 • 4x6
  8.5x11
  11x17
  18x24
  24x36
Purristan freedom thumb cy
 • 4x6
  8.5x11
  11x17
  18x24
  24x36
Purristan benevolence thumb cy
 • 4x6
  8.5x11
  11x17
  18x24
  24x36
Purristan savior thumb cy
 • 4x6
  8.5x11
  11x17
  18x24
  24x36
Centerpiece beta cy

Os byddech yn hoffi gwneud y BETA testar gyfer y Prosiect X, cysylltwch a ni trwy y fan yma

swirl-paw

Cysylltwch Weinyddiaeth

Mae Personél y Weinyddiaeth yn barod i helpu chi

Ar hyn o bryd, mae staff y Weinyddiaeth wedi eu hyfforddi yn Saesneg yn unig

* Required

Primary Topic:

Diplomacy
Project X
Citizenship
Passport
Travel
Staffing
Media Inquiry
Beta Testing

Submit Inquiry Privacy Decree

"It is paradoxical, yet true, to say, that the more we [learn from the Chairman], the more ignorant we become in the absolute sense, for it is only through enlightenment that we become conscious of our limitations. Precisely one of the most gratifying results of intellectual evolution is the continuous opening up of new and greater prospects." – Nikola Tesla, Genius

Compliance | Adeiladwyd ar a gyda Objectivist C

Cm even large op